หน้าเทศบาล

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 โดยมีพื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 1, 2, 4, 11 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวมพื้นที่ 16.345 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ประมาณ 8.5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรี 53 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 178 กิโลเมตร ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมรายได้ให้มั่นคง การคมนาคมปลอดภัย ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

 

พันธกิจ

มีหน้าที่สำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองในพื้นที่ และด้านต่างๆเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ

  1. ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ดีมีมาตรฐานและครอบคลุมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาความรู้สู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพ พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วม และบริหารงานของเทศบาลภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี
  5. ส่งเสริมสวัสดิการพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล
  6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มุ่งเน้นความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่
  7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน