รวม

 

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล

 1. นายชัชชรัช        ส้มแก้ว                  นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น
 2. นายอำนวย         ใจเบิกบาน            รองนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น
 3. นายธงชัย           คมพุดซา               รองนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น
 4. นายวัชระ            ทามี                       เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น
 5. นายอุทธรณ์       ชัยวาสี                   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น

 1. นายสอื้น             ใจเบิกบาน              ประธานสภาเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เขต 2
 2. นายบุญมา          ไชยดา                    รองประธานสภาเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เขต 2
 3. นายสุทิน             ฉัตร์เท                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 4. นายเสนีย์            ผิวงาม                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 5. นายปรีชา           ศรีบำรุง                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 6. นางอรนภา         หิงสันเทียะ              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 7. นางสุพิศ            โอบอ้วน                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 8. นายสัญชัย         กิตติศัพท์ขจร        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 9. นายจิตติ            ไชโย                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 10. นายสยาม          ทะมานนท์                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 11. นายอนงค์          วัตวงษ์                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2