นโยบายการบริหาร

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุม
 2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
 3. พัฒนาระบบการศึกษาตามมาตรฐาน และประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม ภายใต้การบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 5. ประชาชนได้รับสวัสดิการการดูแลและการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 6. ประชาชนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันรักษาความสะอาดในชุมชน
 7. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม และรองรับสู่อาเซียน

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น พ.ศ. 2558

 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

พันธกิจ : ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ดีมีมาตรฐานและครอบคลุมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

 1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจ : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาความรู้สู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

พันธกิจ : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

 1. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการจัดการบริการสาธารณะ

พันธกิจ : พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพ พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วม และบริหารงานของเทศบาลภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี

                : ส่งเสริมสวัสดิการการพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

พันธกิจ : ประชาชนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันรักษาความสะอาดภายในชุมชน

 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
พันธกิจ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน
แผนภูมิ