สภาพทั่วไป  

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบสลับกับที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน มีอาคารบ้านเรือน ร้านค้า ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีรถไฟ และบ้านเรือนราษฎรกระจายออกไปเป็นระยะๆ ตามสภาพื้นที่ เนื่องจากอยู่ในเขตจัดสรรของนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทสระบุรี

 

การสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว จำนวน 1 แห่ง ให้บริการรักษาคนในชุมชน ซึ่งรับผิดชอบทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการจำนวน 4 ท่าน ให้บริการรักษาขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน

 

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 1. มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน และบัตรทองจากโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
 2. เทศบาลมีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. ที่พักสายตรวจ รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 1 แห่ง
 2. สถานีดับเพลิงของเทศบาล 1 แห่ง
  • รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
  • รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
 3. รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน
 4. รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
 5. พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 คน
 6. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 53 คน

 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ              ในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น แบ่งเป็น บ่อน้ำ จำนวน 5 บ่อ แม่น้ำ 1 สาย     (แม่น้ำป่าสัก) และแหล่งน้ำไม่มีชื่อกระจายอยู่ในพื้นที่

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น             ในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ประกอบด้วยคลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 9 สาย โดยมีคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC2 และคลองซอยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ประมาณ 8 สาย

แหล่งน้ำใต้ดิน                     ในพื้นที่ เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น มีบ่อบาดาล จำนวน 7 บ่อ สำหรับคุณภาพน้ำที่มีคุณภาพดี TDS<750 มิลลิกรัม/ลิตร และมีคุณภาพปานกลาง TDS-1500 มิลลิกรัม/ลิตร (บางส่วนทางด้านฝั่งตะวันออกติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ                ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาย 2 สาย ห่างจากถนนซอย 25 ระยะทาง 500 เมตร เป็นเส้นตรงเรียบตามริมถนนสาย 2 ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนซอย25 ซอย26 ซอย27 และผ่านทางรถไฟสายภาชี – ลำนารายณ์ ตรงใต้หลักกิโลเมตรที่ 162 ระยะ 40 ถึงหลักที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทางรถไฟสายภาชี – ลำนารายณ์ ห่างจากเขตที่ 1 เป็นระยะทาง 4,100 เมตร

ทิศตะวันออก       จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยขุนนางด้านทิศเหนือห่างหลักเขตที่ 2 เป็นระยะทาง 1,945 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ผ่านห้วยขุนนาง ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยขุนนางด้านทิศใต้ห่างหลักเขตที่ 3 เป็นระยะทาง 20 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทางรถไฟภาชี – ลำนารายณ์ ห่างจากหลักเขตที่ 6 เป็นระยะทาง 1,280 เมตร และห่างจากหลักเขตที่ 2 เป็นระยะทาง 4,000 เมตร

ทิศใต้                      จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกผ่านทางสายรถไฟ สายภาชี – ลำนารายณ์ ตรงใต้หลักกิโลเมตร 158 ระยะทาง 40 เมตร เลียบตามริมถนนสาย 2 ขวา ด้านทิศใต้ผ่านถนน ซอย28 ซอย27 ซอย26 ซอย25 ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาย 2 ขวา ด้านทิศใต้ห่างจากหลักเขตที่ 7 เป็นระยะทาง 4,100 เมตร

ทิศตะวันตก          จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือผ่านถนนสาย 2 ขวา ถนนสาย 1 และถนนสาย 2 ซ้าย บรรจบหลักเขตที่ 1 เป็นระยะทาง 4,000 เมตร

 

แผนที่